Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:
a) Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy strony internetowej DENTYSTYCZNIE.PL z zakresu marketingu usług medycznych umieszczonej pod domeną: www.dentystycznie.pl;
b) Usługodawca - Dariusz Stolarz, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, info@dentystycznie.pl
c) Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
d) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
e) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
f) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
g) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
h) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
2. Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
3. Strona administrowana jest przez: Dariusz Stolarz, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, info@dentystycznie.pl
4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
5. W ramach strony dentystycznie.pl Usługodawca na podstawie stosownych porozumień może zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
6. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików 'cookies': Chrome 20, Safari 5, MozillaFirefox15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

II. USŁUGOBIORCA
1. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisów osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisów jest dobrowolne. Korzystając z Serwisów dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisów.

III. SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ USŁUGOBIORCÓW
1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do: 
a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisów przez innych Usługobiorców; 
b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
c) niewykorzystywania Serwisów, także w sposób pośredni, do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
d) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
e) niepodszywania się pod inne osoby
f) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem strony dentystycznie.pl.

IV. PRAWA WYŁĄCZNE
1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisów, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ruletka ma swoje systemy grania. Dzielimy ją na ruletkę amerykańską oraz europejską. Ruletka jest stara jak świat i grano w nią już przed wiekami. Wiadomo, że nie była to gra taka sama jak dziś. Wszystko z biegiem czasu jest przestawiane oraz ulepszane. Ruletka www.iruletka-zadarmo.pl/ to gra z tradycją, posiada duszę i dostarcza wielu skrajnych emocji kiedy ruletka się kręci. Nie ma tutaj za bardzo mowy o umiejętnościach bowiem albo liczba wypadnie albo nie. Czyste szczęście. Bardzo łatwo można sobie policzyć prawdopodobieństwo wygranej używając różnych opcji ruletki.
2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisów w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisów.
3. Oznaczenia umieszczane w Serwisach podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

V. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. (1) z momentem wejścia na stronę URL strony dentystycznie.pl.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę strony dentystycznie.pl.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony dentystycznie.pl i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego jej funkcjonowania ze względów technicznych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 
a) okresowego wyłączenia Serwisów bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją; 
b) usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów strony lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie dentystycznie.pl
c) zaprzestania świadczenia Usług w ramach strony w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony dentystycznie.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad Regulaminu.
5. NEWSLETTER. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Dentystycznie.pl i na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z Dentystycznie.pl, w zakresie działalności marketingowej oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych na stronie dentystycznie.pl przez Usługobiorców;
b) umieszczone w Serwisach treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;
c. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem strony dentystycznie.pl;
d. prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisów narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
e. utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisów, bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
f. prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;
g. uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń powyższych danych.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
3. Korzystanie ze strony dentystycznie.pl, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorców na ich łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisów przez Usługobiorców, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszania przez zamieszczone przez danego Usługobiorcy na łamach strony dentystycznie.pl treści oraz materiały praw lub prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Usługodawcy lub wobec Usługobiorcy i Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do wezwania Usługobiorcy do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Usługodawcy. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługodawcę w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Usługobiorcy wezwania ponosi Usługobiorca.
5. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane na stronie dentystycznie.pl są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali ze strony w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
6. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w powyższym punkcie powyżej jest wyłączona.

VIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Komentarze
1. Usługobiorcy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na stronie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Usługodawcę miejscach strony (dalej: "Komentarze").
2. W Komentarzach zabronione jest publikowanie treści, które:
a) są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (netykietą);
b) są pisane w całości WIELKIMI LITERAMI;
c) mają na celu wywoływanie kłótni;
d. naruszają dobra osobiste Usługobiorców lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,
e) zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
f) są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
g) w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne.
3. Usługodawca ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 2 powyżej, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia pkt. 2 powyżej.
4.Usługodawca łącznie z Komentarzem Usługobiorcy może publikować informację o numerze IP komputera, z którego Usługobiorca dokonał wpisu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisów oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisów, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisów po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.
3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
6. Regulamin wchodzi w życie 27.09.2016 roku.

Polityka Prywatności

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Z prezentowanego poniżej wzoru polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z powyższą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.